efainlacluj.ro

Adio motoarelor termice pe lacurile Tarnita si Belis. Liber doar la ambarcatiuni nemotorizate

by Sunny SUP

În urmă cu o lună, Consiliul Județean a organizat o dezbatere transformată în audiere publică. Și-au expus punctele de vedere și ecologiștii, și partizanii navigației cu motoare termice. În urma discuției, CJ a făcut câteva amendamente la draftul de regulament.

Iată câteva prevederi-cheie din noul regulament:

 • “Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor”. O astfel de prevedere este valabilă și pentru Lacul Fântânele.
 • “Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător”.
 • “Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Consiliului Județean Cluj, stabiliți de către Președintele Consiliului Județean Cluj”.

Lacul a fost împărțit în trei zone – una aflată la 200 de metri de barajul, a doua care cuprinde plajele și 50 de metri în interiorul lacului, a treia tot ce mai rămâne. Contravențiile au ținut cont de această zonificare.

Astfel, se interzice:

 • accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I,
 • navigarea ambarcațiunilor cu motor electric în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,
 • plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza,
 • navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,

Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) – c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei. Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Nr. 7415/26.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigație

pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare

pentru punerea acestora în executare

Secțiunea 1 – Motivul adoptării actului administrativ:
Descrierea situației actuale:
Cerințe care reclamă necesitatea actului administrativ:În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”(4) Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României, denumite în continuare căi navigabile. Căile navigabile, precum şi administratorii acestora, din punct de vedere al navigaţiei, sunt stabilite nominal şi pe porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului.”Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, lacurile Fântânele și Tarnița au fost declarate căi navigabile interioare, supravegherea și controlul navigației pe acestea fiind realizate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Navală Română.Ca urmare a demersurilor efectuate, prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacurile Fântânele și Tarnița au fost eliminate din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României.Având în vedere faptul că cele două lacuri nu mai au calitatea de căi navigabile interioare ale României, devin incidente prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare, conform cărora:(1)Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape.(2)Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister.(3)Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române.
Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:
Râul Someșul Cald, care include lacurile de acumulare Fântânele și Tarnița, face parte din Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic Someş – Tisa (PABH) – componenta de gospodarire cantitativă şi din Planul de Management al Bazinului Hidrografic Someş – Tisa (PMBH) – componenta de gospodărire calitativă.Lacurile Tarnița și Fântânele reprezintă zone naturale protejate de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.Având în vedere competențele atribuite consiliului județean ca urmare a faptului că cele două lacuri nu mai au calitatea de căi navigabile interioare ale României, este necesară aprobarea unor măsuri prin care să se asigure:– protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj;– evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi.– desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agreement;– protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni;
Schimbări preconizate:
Propunem reglementarea navigației pe cele două lacuri, după cum urmează:Pe lacul TarnițaStabilirea a 3 zone de reglementare, după cum urmează:ZONA I – care cuprinde zona situata in imediata apropiere a barajului la mai putin de 200 m pe toata latimea lacului;ZONA II – care cuprinde zona plajelor I,II,III,IV si V la o distanta de 50 m de la mal spre interiorul lacului;ZONA III – care cuprinde toate celelalte enclave si aductiuni, inclusiv coada lacului. Pentru protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, se interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în ZONA I. Interdicția se instituie conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, întrucât la 100 m amonte de baraj, pe malul stâng al Acumulării Tarnița, este amplasat turnul deținut de Compania de Apă Someș SA., de captare a apei brute în vederea tratării.– Pentru desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement, se interzice navigarea în ZONA II. Prin excepție de la prevederile alin. (1) în Zona II este permisă plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la ponton sau direct de la/la mal în zonele special amenajate, însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte ambarcațiuni.        – Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea. Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare electrice. Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric).– Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante. Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.– Este interzisa conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice. Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.– Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real.– În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.– Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată. Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.           – Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.– Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I,navigarea ambarcațiunilor cu motor electric în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 9,plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza,navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 11.– Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) – c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei. Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.– Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Consiliului Județean Cluj. Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire. Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal. Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.Pe lacul Fântânele– Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Fântânele a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.– Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.– Este interzisa conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice. Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea. Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare electrice.– Pe suprafața lacului Fântânele este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.– Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real. În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane. Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.– Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.– Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent. Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 4,navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 7.(2) Contravenția prevăzută la alin. 1, lit. a) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.(4) Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Consiliului Județean Cluj. Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire. Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal. Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.
Secțiunea a 3-a – Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:
Nu este cazul.
Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:
             Se va solicita aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare.
Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:
Dupa aprobarea actului administrativ, se vor stabili prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Cluj angajații Consiliului Județean Cluj, care vor avea calitatea de agent constatator.Măsuri de implementarea a hotărârii:1. Persoanele desemnate ca și agenți constatatori vor controla modul de aplicare a prevederilor regulamentelor și vor constata și sancționa contravențiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentele regulamente.
Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:
– adresa Agenției pentru Protecția Mediului Cluj nr. 21655/15.10.2020;– Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/1994;– Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 67/1995;– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 60/1999;– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 70/1999;– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 29/2001;

INIȚIATOR,

Preşedinte

ALIN TIȘE

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E

privind aprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 7415/26.02.2021privind aprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 7415/26.02.2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 7415/26.02.2021şi Avizul cu nr…… din ….. adoptat de Comisia de specialitate nr. …….…, în baza art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

 • adresa Agenției pentru Protecția Mediului Cluj nr. 21655/15.10.2020;
 • Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/1994 pentru stabilirea listei zonelor naturale protejate din județul Cluj;
 • Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 67/1995 privind aprobarea „Regulamentului general pentru executarea de construcții și desfășurarea unor activități în zonel naturale protejate de interes județean”;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 60/1999 cu privire la aprobarea documentației „Plan urbanistic de zonă protejată Lacul Fântânele” și RLU aferent;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 70/1999 cu privire la aprobarea documentației „Plan urbanistic de zonă protejată Lacul Tarnița” și RLU aferent;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 29/2001 privind oportunitatea extinderii prevederilor regulamentului zonei protejate asupra unor suprafete cuprinse in perimetrul zonei protejate Lacul Tarnita;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

 • art. 173  alin. (1) lit. f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
 • art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare;
 • art. 96, alin. (1), pct. 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârii Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I. Se aprobă Regulamentul de navigație pe Lacul Tarnița, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II .Se aprobă Regulamentul de navigație pe Lacul Fântânele, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj să aprobe prin dispoziție măsurile necesare punerii în executare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Juridică.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Juridice, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

                                                                         Contrasemnează:

          PREŞEDINTE,       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

                Alin Tișe                                              Simona Gaci

Nr. …. din ……………

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membrii ai Consiliului Județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. 

INIȚIATOR,

Preşedinte

Alin Tișe

                                                                                                                                                                    ANEXA NR. 1

                                                                                                la HCJ nr………… / 2021

REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE LACUL TARNIȚA

Art 1(1) Prezentul regulament s-a adoptat în temeiul atribuțiilor conferite Consiliului Județean Cluj de prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacul Tarnița a fost exclus din categoria căilor navigabile interioare ale României.

(2) Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populaţiei, precum și supravegherea și controlul acesteia.

(3) Regulamentul nu exonerează conducătorii ambarcațiunilor de respectarea regulilor speciale de navigaţie stabilite de autorităţile competente.

Art 2. (1) Lacul Tarnița reprezintă o zonă naturală protejată de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.

(2) Lacul este situat pe valea Someșului Cald, într-o zonă puternic împădurită, la altitudini cuprinse între 500-1000 m și este delimitat după cum urmează:

a) la nord, versanții cu orientare sudică care se desprind din culmile ce separă văile Agârbiciu de valea Râșca, respectiv valea Râșca de valea Somesu Cald.

b) la est un aliniament N-S în dreptul barajului Tarnița.

c) la sud, versanții cu orientare nordică care se desprind din culmea ce separa valea Somesu Cald de valea Somesu Rece.

d) la vest, un aliniament N-S care include primul cot al Somesului Cald, amonte de coada lacului Tarnița.

(3) Amplasamentul lacului se regăsește pe planșa care constituie anexa 1 la prezentul regulament.

Art 3. (1) Pe malul lacului se găsesc 8 enclave de fâneață denumite plaje, locuri folosite pentru agrement pe timp de vară. Dintre acestea, mai importante și mai des folosite sunt 5 plaje, după cum urmează:

a) Plaja I – situată pe malul drept spre aval, are o lungime de aproximativ 700m unde sunt construite cabane de vacanță și vile cu acces direct la lac.

b) Plaja II – situată pe malul drept spre aval, în lungime de aproximativ 500m cu constructii (vile,cabane) cu acces direct la lac.

c) Plaja III – situată pe malul drept spre aval aproape de capătul lacului, având o lungime de aproximativ 350 m cu construcții (vile, cabane) cu acces direct la lac.

d) Plaja IV – situată la coada lacului pe malul stang spre aval cu o lungime aproximativă de 400 m, având o suprafată mai mare pentru plajă și înot decât pentru activități de agrement nautic.

e) Plaja V – situată aproape de baraj pe malul stang spre aval, cu o lungime de aproximativ 150m, este destinată înotului și lansării la apă a ambarcațiunilor.

(2) Amplasamentul plajelor menționate la alin. 1 se regăsește pe planșa care constituie anexa 2 la prezentul regulament.

Art. 4 (1) Prin prezentul regulament, pe lacul Tarnița se stabilesc 3 zone de reglementare, după cum urmează:

 • ZONA I – care cuprinde zona situata in imediata apropiere a barajului la mai putin de 200 m pe toata latimea lacului;
 • ZONA II – care cuprinde zona plajelor I,II,III,IV si V la o distanta de 50 m de la mal spre interiorul lacului;
 • ZONA III – care cuprinde toate celelalte enclave si aductiuni, inclusiv coada lacului.

Art. 5. (1) Pentru protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, se interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în ZONA I.

(2) Interdicția se instituie conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, întrucât la 100 m amonte de baraj, pe malul stâng al Acumulării Tarnița, este amplasat turnul deținut de Compania de Apă Someș SA., de captare a apei brute în vederea tratării.

Art. 6. (1) Pentru desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement, se interzice navigarea în ZONA II.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în Zona II este permisă plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la ponton sau direct de la/la mal în zonele special amenajate, însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte ambarcațiuni.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare electrice.

Art. 7. (1) Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare electrice.

Art. 8 (1) Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale.

(2) Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric).

Art. 9(1) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

(2) Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

(3) Este interzisa conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

Art. 10 (1) Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.

Art 11. Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.

b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.

c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.

e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;

f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real.

Art 12. (1). În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

(2) Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

Art 13. (1) Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

Art 14(1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă.

(2) Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident.

(3) Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.

Art. 15. (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

 • accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I,
 • navigarea ambarcațiunilor cu motor electric în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,
 • încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 9,
 • plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza,
 • navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,
 • încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 11.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) – c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

(4) Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Art. 16. (1) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Consiliului Județean Cluj, stabiliți de către Președintele Consiliului Județean Cluj.

  • Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire.
  • Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal.
  • Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Art. 17. Anexele 1 și 2 fac parte din prezentul regulament.

                                                                                          Contrasemnează:

        PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

              Alin Tișe                                                     Simona Gaci

                                                                                                                                               ANEXA NR. 2

                                                                                      la HCJ nr………… / 2021

REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE LACUL FÂNTÂNELE

Art 1(1) Prezentul regulament s-a adoptat în temeiul atribuțiilor conferite Consiliului Județean Cluj de prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacul Fântânele a fost exclus din categoria căilor navigabile interioare ale României.

(2) Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populaţiei, precum și supravegherea și controlul acesteia.

(3) Regulamentul nu exonerează conducătorii ambarcațiunilor de respectarea regulilor speciale de navigaţie stabilite de autorităţile competente.

Art 2. (1) Lacul Fântânele reprezintă o zonă naturală protejată de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.

(2) Lacul Fântânele face parte din Parcul Național Munții Apuseni, având o suprafață de 815 ha, la o altitudine de 991 m (nivelul normal de retenție) și este delimitat după cum urmează:

a) la nord, de culmea care desparte bazinul Someșului Cald de bazinul Crișului Repede,

b) la est un aliniament N-S în dreptul barajului Fântânele.

c) la sud, limita urmează neregularitățile reliefului, incluzând afluienții de dreapta ai lacului, de la izvoare la vărsare.

d) la vest, un aliniament N-S care include localitatea Smida în interiorul zonei protejate.

(3) Amplasamentul lacului se regăsește pe planșa care constituie anexa la prezentul regulament.

Art. 3 (1) Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Fântânele a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale.

(2) Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric)

Art. 4(1) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

(2) Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

(3) Este interzisa conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

Art. 5. (1) Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare electrice.

Art. 6 (1) Pe suprafața lacului Fântânele este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.

Art 7. Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.

b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.

c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.

e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;

f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real.

Art 8. (1). În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

(2) Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

Art 9. (1) Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

Art 10(1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă.

(2) Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident.

(3) Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.

Art. 11. (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

 • încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 4,
 • navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,
 • încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 7.

(2) Contravenția prevăzută la alin. 1, lit. a) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

(4) Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Art. 12. (1) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Consiliului Județean Cluj, stabiliți de către Președintele Consiliului Județean Cluj.

  • Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire.
  • Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal.
  • Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Art. 13. Anexa face parte din prezentul regulament.

                                                                               Contrasemnează:

       PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

             Alin Tișe                                                        Simona Gaci

CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE
1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate
Compartimentele de resort nominalizate(Direcția/serviciul)Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitateSemnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmireRaport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură
Direcția Juridică15.03.2021
2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice
Numele și prenumele consilierului juridicSemnătura persoanei competente pentru nominalizareAviz acordat/Refuz aviz/semnătură
3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului
Numele și prenumele secretarului general al județuluiCaracterul normativ sau individual al proiectuluiAvizul acordat/Refuz aviz/semnătură
Simona Gacinormativ
4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate
Comisia de specialitate  nominalizatăData de întocmire și depunere a avizuluiSemnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmireAvizul adoptat/Aviz implicit favorabil

Nr. 7415/26.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Titlul proiectului de hotărâreaprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare
Compartiment de resort:Direcția Juridică
Secțiunea 1 – Documentare și analiză:
Cadrul legal european în domeniul apelor are la bază Directiva Cadru Apă (2000/60/CE). Directiva Cadru Apă reprezintă prevederea legală europeană fundamentală pentru domeniul apelor, care promovează conceptul gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie și mediu. Directiva Cadru Apă încorporează principiile fundamentale de gestionare integrată a bazinelor hidrografice care reunește aspectele ecologice și economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă.La nivel național, Directiva Cadru Apă a fost transpusă în legislația națională prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.Prin Legea nr. 107/1996 se definește instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul unui district de bazin hidrografic, respectiv Schema Directoare de Amenajare și Management a unui bazin hidrografic.Schema directoare integrează cele două componente ale planificării şi managementului, respectiv Planul de management bazinal (gestionare calitativă a resurselor de apă) şi Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic (componenta de gestionare cantitativă a resurselor de apă).Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru:– realizarea şi menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale utilizatorilor de apă şi disponibilul de apă la surse;– diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane (inundaţii, exces de umiditate, secetă, eroziunea solului);– utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie hidromecanică şi hidroelectrică, navigaţie, extragerea de materiale de construcţii, acvacultură, turism, agrement, peisagistică, etc.);– determinarea cerinţelor de mediu privind resursele de apă.
Secțiunea a 2-a – Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare: ”(4) Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României, denumite în continuare căi navigabile. Căile navigabile, precum şi administratorii acestora, din punct de vedere al navigaţiei, sunt stabilite nominal şi pe porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului.”Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, lacurile Fântânele și Tarnița au fost declarate căi navigabile interioare, supravegherea și controlul navigației pe acestea fiind realizate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Navală Română.Lacurile Tarnița și Fântânele reprezintă zone naturale protejate de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/15.11.1994.Ca urmare a demersurilor efectuate, prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, lacurile Fântânele și Tarnița au fost eliminate din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României.Alin. (3) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare prevede că Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române Conform prevederilor art. 173  alin. (1) lit. f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare:„(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:………………f) alte atribuţii prevăzute de lege. ”Având în vedere faptul că cele două lacuri nu mai au calitatea de căi navigabile interioare ale României, devin incidente prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificăile și completările ulterioare, conform cărora:(1) Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister.
Secțiunea a 3-a – Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):
Prin adoptarea proiectului de hotărâre se vor obține următoarele rezultate/beneficii:reglementarea navigației ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populaţiei, precum și supravegherea și controlul acesteia  pe două zone naturale protejate de interes județean;protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj;Sarcini administrative:stabilirea calității de agent constatator pentru angajații Consiliului Județean Cluj.modificarea fișelor de post pentru punerea în aplicare a atribuției stabilită prin hotărâre.
Secțiunea a 4-a – Concluzii/propuneri:
În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a
Prenume și numeDataSemnătura
Elaborat: director executivIliescu Ștefan

via Media9

Read Previous

Fara ”vinituri” Clujul pierde sute de milioane de euro. Vezi cati bani aduc studentii anual in cluj!

Read Next

Vacanta de primavara se prelungeste cu 3 saptamani: 2 aprilie-4 mai

Leave a Reply